markkinakartoitus

Huolellinen valmistautuminen

Keskeinen osa hankintaa

Epäsuorien hankintojen markkinakartoitus on tärkeä osa hankinnan suunnittelua ja valmistelua. Markkinakartoituksen tarkoituksena on kartoittaa markkinoilla olevia eri vaihtoehtoja ja saada tarkempi käsitys siitä, miten hankinnan kohde kannattaisi tarjouspyynnössä määritellä. Markkinakartoituksen avulla voidaan myös keskustella hankinnan kohteen teknistä toteutusta edistävistä vertailuperusteista. Ennen hankintamenettelyn aloittamista hankintayksikkö tekee markkinakartoituksen hankinnan valmistelua varten ja antaa tietoa toimittajille tulevaa hankintaa koskevista suunnitelmistaan ja vaatimuksistaan. Markkinakartoituksen tekeminen ennen hankintamenettelyn aloittamista ei ole kuitenkaan hankintayksikölle velvollisuus.

Markkinakartoituksessa hankintayksikkö käyttää useita erilaisia keinoja ja muotoja. Se voi esimerkiksi itse selvittää markkinoilla olevia vaihtoehtoja ja kutsua toimittajia esittelemään tuotteitaan hankintayksikölle. Markkinakartoituksen tulosten perusteella hankintayksikkö voi harkita tarkemmin esimerkiksi sitä, millaisessa hankintamenettelyssä hankinta on syytä kilpailuttaa tai millaisista osista hankittava kokonaisuus luontevasti koostuisi. Markkinakartoitus on osa hankinnan suunnittelua, ja se sijoittuu aikaan ennen lopullisen hankintamenettelyn aloittamista. Huolellisella suunnittelulla on olennainen rooli hankinnan onnistumisen kannalta.